Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete

"Nem vagy egyedül, együtt könnyebb."

- MPKE hivatalos weboldala - 

Bemutatkozás

A pszoriázis – más néven pikkelysömör – nagyon gyakori betegség. Előfordulása átlagosan 2%-ra tehető, Magyarországon a pszoriázisos betegek száma mintegy 200.000.
A pszoriázis ma még nem gyógyítható, csak tünet-mentesíthető, ami azt jelenti, hogy ha el is tűnik, kiújulásra hajlamos, így a betegség, vagy annak lehetősége a beteget egész életén át elkíséri.
A beteg ezért egy mások által is látható, gyógyíthatatlan betegség miatti szorongás-ban él.
Ennek következményei nemcsak a kezelés anyagi és időigényességében, hanem többségében munkaképes korú betegnél az interperszonális kapcsolatok, és a társa-dalmi érvényesülés kudarcaiban is jelentkeznek.
A beteg tájékozatlansága miatt, mely vonatkozik a betegségére és annak kezelési lehetőségeire sokszor kiszolgáltatott, az indokoltnál súlyosabb helyzetbe kerül.
A pszoriázisos beteg az orvosi kezelés mellett tehát más segítségére is szorul, me-lyet leginkább saját betegtársaitól kaphat meg.
Ezért elhatároztuk, hogy a pszoriázisos betegek érdekében az alábbi rendelkezések szerint országos egyesületet alapítunk.

I.
Az egyesület alapadatai

1. Egyesület neve: Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete
2. Rövidített név: MPKE
3. Székhelye: SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, 6720 Szeged, Korányi fasor 6–8. sz.
4. Alapítás éve: 2010.
5. Működési területe: a Magyar Köztársaság Területe.

II.
Az egyesület működésének célja

A Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) működésének célja a pszoriázisos betegek érdekvédelme, ennek keretében főként:
- A betegek tájékoztatása – megfelelő szakemberek bevonásával – betegségük természetéről, az újabb kutatási eredményekről, kezelési módokról azok hatékonyságáról, mellékhatásaikról.
- Az egészséges életmódra történő neveléssel küzdeni a betegség megelőzéséért, a kiújulások elkerüléséért.
- A gyógyszerek beszerzésében, kezelésekhez segítségnyújtás iránti eljárás
- Betegtársainknak lelki támaszt nyújtani.
- Összefogás és segítség a már működő és az alakuló kluboknak.
- Minden megyeszékhelyen és nagyobb városokban hozzunk létre klubokat.
- Országos rendezvények szervezése a szakmai háttérrel.

III.
Az egyesület feladatai

1. Összefogni a magyarországi pszoriázis klubokat, kapcsolattartás és eszmecsere a civil szervezetekkel – különösen pedig a pikkelysömörös betegszervezetek szakmai háttértámogatását biztosító Magyar Dermatológiai Társulattal.
2. Együttműködni a magyarországi bőrgyógyászat vezetőivel és a szakmai személyzettel.
3. Népszerűsíteni a betegszervezetek tevékenységét.
4. Segíteni más hasonló céllal létrejött klubokat és egyesületeket.
5. Elismertetni és elfogadtatni a betegtársak TB támogatottságát.
6. Rendezvényeken és kongresszusokon tájékoztatni és megismertetni egymással betegtársainkat, lehetőséget adni személyes megnyilvánulásokra.

IV.
Az egyesület tagsága

Az Egyesületnek:
- rendes tagsága,
- pártoló tagsága,
- jogi személyi tagsága  
- és kollektív klubtagsága lehet.

A tagfelvételi kérelmet benyújtott személyek felvételéről az elnökség dönt.
Elutasítás esetén a tagságra jelentkező személy 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet.
Az egyesület minden tagját tagsági igazolvánnyal kell ellátni, kivéve a jogi személy tagokat.

IV/a.
Az egyesület rendes tagjai

1. Rendes tag lehet minden 18. életévét betöltött magyar, illetve érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, és az egyesület közgyűlése által megállapított tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget tesz.  
2. Az egyesület bármely tisztségére választható.
3. Szavazati joggal részt vehet a közgyűlés munkájában.
4. Javaslatokat, indítványokat tehet.
5. Részt vehet az egyesület előadásain, rendezvényein, igénybe veheti az egyesület kedvezményeit, szolgáltatásait.
6. A tag köteles az alapszabályban foglaltak megtartására.

IV/b.
A pártoló tagság

1. Az egyesület pártoló (támogató) tagja lehet minden olyan személy, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, és ezek elérése érdekében azt bármilyen módon támogatja, de nem tart igényt a tagsági jogok gyakorlására.
2. A pártoló tag tagfelvételét a rendes tagok számára rendszeresített felvételi adatlapon kérheti.
3. A pártoló tag az egyesület közgyűlésein részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik.
4. A pártoló tag tagsági igazolványra nem jogosult (de adható, igényelhető).
5. A pártoló tag köteles pártoló tagdíjat fizetni a közgyűlés meghatározása alapján azonos összegben a rendes tagoké szerint.
6. A pártoló tag köteles az alapszabályban foglaltakat betartani.

IV/c.
A jogi személy és klub tagok

1. Az egyesületnek minden Magyarországon működő jogi személy és bejegyzett társadalmi szervezetként működő pszoriázis klub a tagja lehet. A jogi személyek és a klubok tagsági viszonya a rendes tagokéval azonos, de tisztségekre nem választhatók, kivéve a pszoriázis klub mindenkori elnökét.
2. A jogi személy tagok és a tag klubok képviselőjük útján gyakorolhatják jogaikat.

V.
Az egyesületi tagság megszűnése

1. Az egyesületi tagság kilépéssel, törléssel, kizárással és elhalálozással szűnik meg.
2. A kilépést írásban kell bejelenteni.
3. Kizárási oknak minősül, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének az erre vonatkozó írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidőn belül nem tesz eleget, vagy ha a tag egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, illetve az Egyesület erkölcsi tekintélyének csorbítására alkalmas magatartást tanúsít. A kizárásról a közgyűlés dönt többségi határozatával, mely határozattal szemben 30 napon belül a bírósághoz lehet fordulni jogorvoslati kérelemmel.
4. Az egyesületi tagság megszűnésével, vagy törlésével a tag köteles a tagsági igazolványát az egyesület mindenkori elnökségének átadni.
5. Az elnökség köteles az átadott igazolványt minden esetben megsemmisíteni.

VI.
Az egyesületi tagok kötelezettségei

1. Az alapszabály és a közgyűlés határozatainak betartása.
2. Részvétel az egyesület tevékenységében, rendezvényeken, összejöveteleken.
3. Tagdíjfizetés.

VII.
Az egyesület szervei

 

1. a Közgyűlés,
2. az Elnökség,
3. a Felügyelő Bizottság.

VIII.
Az egyesület tisztségviselői

1. az elnök,
2. két elnökségi tag,
3. a Felügyelő Bizottság elnöke,
4. a Felügyelő Bizottság két tagja.

Nem választható meg tisztségviselőnek az, akivel szemben az 1989. évi II. törvény 8. §-nak rendelkezései fennállnak.

IX.
A Közgyűlés

Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
Közgyűlést évente kell tartani, a közgyűlés hatáskörébe tartozó bármely kérdés felmerülése esetén azonban bármikor. Összehívásáról legalább 14 nappal korábban írásban az elnökség kijelölt tagja gondoskodik, a napirend egyidejű közlésével. A tagság 10 %-ának a napirendi javaslatot is tartalmazó indítványra 30 napon belül a közgyűlést össze kell hívni, a közgyűlési meghívót a tagok részére kézbesíteni kell.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az erre vonatkozó előírások szerint kell hitelesíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a közgyűlés tagjainak többsége (50 % + 1 fő) megjelent.

Határozatképtelen Közgyűlés esetén a megismételt közgyűlést 3 napon belül, a határozatképtelen Közgyűlés eredetileg napirendre tűzött kérdéseiben kell összehívni, melynek összehívásáról szintén az elnökség kijelölt tagja köteles gondoskodni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül akkor határozatképes, ha erre a tagok figyelmét előzetesen felhívták.

X.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik

1. Az alapszabály megállapítása.
2. Az alapszabály módosítása.
3. Az elnök és az elnökségi tagok megválasztása (nyílt szavazással történik).
4. Az egyesület két közgyűlés közötti működésének jóváhagyása.
5. A következő naptári évre vonatkozó program és költségvetési tervezet jóváhagyása.
6. Az egyesület megszűnésének kimondása.
7. Feloszlás esetén az egyesület vagyonának felosztásáról szóló döntéshozatal.
8. Döntés minden olyan kérdésben, amelyeket a jogszabályok a közgyűlés kizárólagos jogkörbe utalnak.
9. A közgyűlés jogosult továbbá elbírálni a tagságra jelentkező felvételi kérelemét elnökségi elutasítás esetén.
10. A közgyűlés megválasztja az egyesület felügyelő bizottságának tisztségviselőit (nyílt szavazással).
11. Dönt a felügyelő bizottság jelentéséről.
12. Dönt a tagsági díj összegéről.
13. Javaslatot tesz és dönt tagok kizárásáról.
14. Dönt a hasonló céllal létrejött egyesületekkel és szervezetekkel való együttműködés formáiról.
15. A közgyűlés nyilvános, a jelenlevő tagok 10 %-ának javaslatára a nyilvánosságot a közgyűlés kizárhatja.
16. A közgyűlés hagyja jóvá az elnök által előterjesztett éves beszámolót.
17. A határozatképes közgyűlés a hatáskörébe tartozó döntéseihez és az éves beszámoló elfogadásához 75 %-os egyetértés szükséges.

XI.
Az Elnökség és feladatai

1. Az Elnökséget az elnök és két elnökségi tag alkotja.
2. Feladata az Egyesület klubokkal történő kapcsolatainak kidolgozása és segítése a működésükben.
3. Dönt a beérkező tagsági kérelmekről.
4. A közgyűlés időpontjának alapszabály szerinti meghatározása, illetve az összehívásért felelős elnökségi tag kijelölése.
5. Az Egyesület vezető szerve feladatainak ellátása, valamint az elnökség hatékony működése érdekében évente legalább két alkalommal ülésezik. Az elnökségi ülés rendkívüli esetben is összehívható.
6. Az elnökségi ülés összehívásáról legalább 14 nappal korábban írásban az elnök gondoskodik a napirend egyidejű közlésével.
7. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökség valamennyi tagja jelen van,
8. Határozatképtelen elnökségi ülést 3 napon belül a határozatképtelen elnökségi ülés eredetileg napirendre tűzött kérdéseiben kell összehívni, összehívásról szintén az elnök gondoskodik.
9. Az elnökségi ülés zártkörű. Az egyesület vezető szerve az elnökség működésével kapcsolatos határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
10. Az elnökség az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet készít, amelyet rendelkezésre bocsájt az érdeklődő tagság felé.


XII.
Az elnök feladata

1. Az Egyesület képviselete bel- és külföldi kapcsolataiban, joga van az általa meghatározott egyes kérdésekben helyettesítésével az egyesület valamely elnökségi tagját megbízni.
2. Működésért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
3. Adománygyűjtés az egyesület részére.
4. Felelős kiadója az Egyesület kiadványainak.
5. Az Egyesület elnökének csak az Egyesület valamely rendes tagja választható.
6. Részt vesz az Egyesület közgyűlésein, azokon elnököl.
7. Az Egyesület ügyeit illetően bármikor jogosult bármilyen ellenőrzésre.
8. Felügyeli az Alapszabály betartását.
9. Az elnök hatáskörébe tartozó levelezést végzi.
10. Megszervezi a sajtótájékoztatókat és tartja a kapcsolatot a helyi és országos médiákkal.
11. Az elnök irányítja az egyesület tevékenységét két közgyűlés között
12. A közgyűlés az elnököt két évre választja.
13. Ha az elnök az elnöki funkcióról le kíván mondani, köteles azt írásban a közgyűlés tudomására hozni.
14. Az elnök lemondása esetén közgyűlést kell összehívni, mely megválasztja az új elnököt.
15. Az elnök tevékenységét javadalmazás nélkül végzi, de költségeinek térítésére jogosult.

XIII.
Az elnökségi tagok feladata

1. Az Egyesület elnökségi tagjának csak az Egyesület rendes tagja választható.
2. Az Egyesület képviselete belföldön és külföldön az elnök akadályoztatása esetén, illetve az ezzel járó tevékenységek és ezek kapcsolatainak összefogása és szervezése.
3. Az Egyesület által rendezett összejövetelek megszervezésében való rendszeres részvétel.
4. Az elnökségi tagok ellátják az ügyvezetés körében a közgyűlés, vagy a felügyelő bizottság által rájuk bízott feladatokat.
5. Működésükről és intézkedéseikről beszámolnak az Egyesület éves, illetve az Elnökség rendes és rendkívüli ülésein.  
6. Az elnökségi tagokat a közgyűlés 2 éves időtartamra választja.
7. Az elnökségi tagok tevékenységüket javadalmazás nélkül végzik, de költségeik térítésére jogosultak.

XIV.
A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akiket az Egyesület tisztújító közgyűlése két éves időtartamra választ.

1. A Felügyelő Bizottság elnökének az egyesületi tagok sorából csak valamilyen pénzügyi ismerettel rendelkező személy választható meg.
2. A Felügyelő Bizottság tagjának csak az egyesület rendes tagja választható.
3. A Felügyelő Bizottság tagja tevékenységüket javadalmazás nélkül végzik.
4. A Felügyelő Bizottság megválasztása után félévente köteles ülést tartani.
5. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai ezen megbízatásuk tartama alatt az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.
6. A Felügyelő Bizottság felügyel az Alapszabály rendelkezéseinek, a közgyűlési és elnökségi határozatok betartását. Működése során rendszeresen ellenőrzi az Egyesület pénz- és vagyonkezelését. Az észlelt szabálytalanságokat vagy hiányosságokat írásban és szóban közli az Egyesület elnökségével.
7. A felügyelő bizottság évente felülvizsgálja az Egyesület pénzügyi mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint a teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét.

XV.
Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel, feloszlatással, illetve megszűnésének megállapításával.

XVI.
Az Egyesület felügyelete

Az egyesület működése felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.
Az egyesületet a Csongrád Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba.
Ha az egyesület neve, székhelye megváltozik, illetve, ha az egyesület képviseletére új személy lesz jogosult, ezt a tényt a bíróságnak be kell jelenteni.

XVII.
Az Egyesület anyagi alapjai

Az Egyesület bevételei lehetnek:
1. Az Egyesület tagsági díjakból származó bevételek.
2. A cégek és magánszemélyek által nyújtott támogatások.
3. Az Egyesület által rendezett kiállítások, rendezvények, kongresszusok.
4. A tagoknak nyújtott szolgáltatások, és az egyesület eszközeinek használatából eredő bevételek.

XVIII.
Az Egyesület gazdálkodása

1. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíjfizetésen túl – az egyesület tartozásaiért nem tartoznak anyagi felelősséggel.
2. Az Egyesület gazdálkodási és pénzügyi tevékenységről a hatályos törvényes rendelkezéseknek megfelelő könyveket, és nyilvántartásokat vezet, továbbá pénzügyi mérleget és eredmény-kimutatást készít évente.
3. Az Egyesület működésének biztosítása érdekében alkalmazottakat foglalkoztathat.
4. Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló jogszabály, valamint a közhasznú szervezetekről szóló jogszabály szerint folytatja gazdálkodó tevékenységét.
5. Az Egyesület vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végez, mellyel ezen tevékenységet nem veszélyeztetheti, és a gazdálkodás során esetleg elért eredményt nem osztja fel, hanem közhasznú tevékenységre fordítja. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6. Az Egyesület pénzügyi bevételeinek növelése érdekében bankszámlaszámot nyithat, illetve tarthat fenn.
7. Az Egyesület bankszámla száma felett az egyesület mindenkori elnökének kizárólagos rendelkezési joga van.

XIX.
Záró és vegyes rendelkezése
k

1. Az Egyesület közhasznúsági státusza a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadóak.
3. Az Egyesület bélyegzője van. A bélyegzőn az MPKE logója (emblémája) található, mely körül a következő felirat olvasható: „Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete – Szeged".

--oOo--

Záradék: az Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2011. február 12-én elfogadta és jóváhagyta.

Pécs, 2011. február 12.

Balogh István elnök s.k.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Borsos Endre s.k., teljes lakcím
2. Keller Árpádné s.k., teljes lakcím

©2017 MPKE. Minden jog fentartva. A weboldalt készítette: Teveli Róbert

Keresés